Allmäna Villkor

SUNTEX AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTKÖP

1. Parter

Dessa allmänna avtalsvillkor tillämpas på alla köpeavtal om solkraftverk mellan säljaren/leverantören; Suntex AB, org. nr 556802-5547, Hållgatan 4, 722 11 Västerås (nedan kallat ”Suntex”) och privatpersoner som kunder och beställare (nedan kallat kund/kunden). I det följande benämns kunden och Suntex tillsammans som ”parterna” samt var för sig såsom ”part”.

2. Avtalet

Avtalet träder i kraft när tillhörande köpeavtal/beställningsbekräftelse mellan kunden och Suntex har undertecknats, eller på annat sätt bekräftats av båda parterna. Suntex äger dock alltid rätt att innan slutligt avtal bekräftas, vidta kreditprövning avseende kunden. Om det finns skäligt tvivel avseende kundens betalningsförmåga, har Suntex även rätt att förkorta kredittid, begära förskottsbetalning eller annan säkerhet för avtalet. Kundens beställning är dock bindande efter kundens undertecknande eller annan form för beställning, såsom elektronisk signering eller beställning via Suntex hemsida eller via e-post. Efter att bindande avtal kommit till stånd, utställer Suntex beställningsbekräftelse. Om kunden anser att beställningsbekräftelse från Suntex inte stämmer överens med beställningen, eller innehåller andra fel eller avvikelser, åligger det kunden att utan dröjsmål vidtala Suntex om detta, för att undvika att bindande avtal kommit till stånd i enlighet med bekräftelsen. Efter att Parterna ingått avtal, gäller därefter avtalet mellan kunden och Suntex enligt köpeavtal, dessa ”Allmänna villkor för konsumentköp”, beställningsbekräftelse, offert, beskrivning av produkterna och installationstjänsten, produktblad, beställning samt övriga instruktioner och villkor som från tid till annan meddelas av Suntex (i det följande gemensamt benämnda ”avtalet”). Om det finns motstridigheter mellan i avtalet ingående handlingar skall de äga tillämplighet i nu angivna ordning och därefter skall särskilt specifikt angivna avtalsvillkor äga företräde vid tolkning. I parternas avtalsförhållande följs även konsumentköplagen (2020:167) (nedan ”KKL”), Konsumenttjänstlagen (1985:716) (nedan ”KTL”) och i förekommande fall Konsumentkreditlagen (2010:1846) och därtill applicerbara bestämmelser i andra tvingande lagar. Förekommer avvikelser från lagreglering i avtalet, skall dock avtalet alltid äga företräde vid tillämpning, om aktuella lagregler inte är tvingande till kundens fördel.

3. Suntex åtagande

Suntex ska enligt avtalet leverera samt installera solkraftverk, varvid avses fotoelektriskt system bestående av solcellspaneler, i förekommande fall med optimerare, växelriktare samt montagematerial, inklusive övriga tillbehör (nedan benämnt som ”solkraftverk”). Av Suntex levererat och installerat solkraftverk avser härvid, om inte annat specificeras närmare i avtalet mellan Suntex och kunden, en komplett standardinstallation av solkraftverk. Suntex äger även rätt att vid behov byta ut komponenter och material till minst likvärdigt sådant, för det fall anledning eller behov uppstår.

4. Grönt ROT-avdrag

Kunden kan få skattereduktion för grön teknik (nedan kallat Grönt ROT-avdrag) för installation av solkraftverk och laddningspunkt för elfordon. Om Skatteverket av anledning hänförlig till kunden helt eller delvis skulle neka utbetalning, eller om återbetalningsskyldighet för utbetalt belopp skulle uppkomma, ansvarar kunden för att kompensera Suntex för motsvarande belopp och/eller återbetala det Gröna ROT-avdraget enligt Skatteverkets anvisningar.

5. Beräkningar samt tillstånd

Kunden bär själv ansvaret för att alla uppgifter, uppskattningar, antaganden och övriga faktorer som ligger till grund för kundens beslut att ingå avtal, oavsett om Suntex blivit meddelad dessa eller inte. Det åligger även kunden ensamt att tillse att samtliga åtgärder som krävs för uppfyllandet av avtalet genomförs; såsom införskaffande av erforderliga myndighets- eller andra tillstånd. För kostnader härvid ansvarar även kunden.

6. Leverans

Suntex utställer ingen särskild tidsfrist för leverans eller installation, såvitt inte annat framgår av avtalet. Suntex anger dock normalt en beräknad och estimerad leveranstid i avtalsbekräftelsen, som dock endast är preliminär, med anledning av att bl.a. underleverantörers tillgång och leverans, samt att möjlig tidpunkt för leverans och installation inte kan garanteras. Suntex ska dock fullgöra sin åtaganden mot kunden inom skälig tid från avtalet. Om leverans och/eller installation inte kan ske på avtalad tidpunkt till följd av omständigheter inom Suntex kontroll, ansvarar Suntex för att detta meddelas kunden, samt att överenskommelse träffas om ny tidpunkt för leverans och/ eller installation. Om leverans eller installation inte kan ske vid avtalad tidpunkt till följd av omständigheter hänförliga till kunden, ansvarar kunden för samtliga förseningar, kostnader och anspråk som uppstår för Suntex och eventuell installatör. Kunden ansvarar även för att kontrollera att leverans från speditör är i oskadat skick. Eventuella skador ska därvid anmälas till speditören vid leveransmottagandet. Kostnader som uppstår för skadat gods som inte är anmält till speditören, ansvarar kunden för.

7. Avlämnande av solkraftverk

Risken för varan går över på kunden när varan kommit i kundens besittning på den plats som kunden har uppgivit i avtalet. Suntex är ansvarig för om varor förstörs, kommer bort, försämras eller minskar av en anledning som inte beror på kunden innan riskövergången. Om kunden inte hämtar eller tar emot de varor som finns tillgängliga för kunden i tid, ligger vidare ansvaret och risken på kunden, för om varorna eventuellt försämras på grund av sina naturliga egenskaper eller på annat sätt, efter att Suntex har vidtagit de åtgärder som Suntex kunnat för leverans. Om riskansvaret ligger hos kunden och varorna förstörs, försvinner, försämras eller minskar av skäl som inte beror på Suntex, åligger det alltså kunden att betala för förstörda komponenter i solkraftverket. Det är även kundens skyldighet att på egen bekostnad se till att ett avlastningsställe där varorna kan lastas av med normala hjälpmedel anvisas i god tid före leveransen av varorna samt att varorna därefter hålls skyddade från väderpåverkan, stöld, skadegörelse och andra liknande omständigheter. Ett oöppnat paket kan härvid komma att förvaras på kundens installationsadress i upp till cirka tre mån.

8. Installation

Kunden accepterar att Suntex kan överlåta att utföra installationen åt tredje part (i det följande ”installatören”). Installation enligt avtalet sker efter överenskommelse med kunden om tidpunkt för utförandet, samt genom för ändamålet behörig fackman. Suntex äger rätt att ensidigt besluta om ändamålsenlig installation för utförandet av sina åtaganden mot kunden. Kunden eller av denne utsett ombud eller representant ska finnas på plats vid tidpunkten för installationen och då tillse att Suntex eller installatören får obegränsad tillgång till erforderligt utrymme för installationen. Om Suntex och/eller installatören inte får sådan obegränsad tillgång vid den tidpunkt som överenskommits, har Suntex rätt att tilläggsfakturera kunden för merkostnad som uppkommer på grund av detta. Om Suntex eller installatören innan eller i samband med installationen bedömer att installationen inte kan fullföljas till följd av omständighet som kunden ansvarar för, har Suntex även rätt att neka installation och häva avtalet utan att någon av parterna därmed blir ersättningsberättigad. Kunden måste även tillse att Suntex och/eller installatören har oförhindrad framkomst till platsen där solkraftverket ska installeras samt att inte husdjur eller andra personer eller föremål kommer in på arbetsområdet. Därtill skall kunden tillse att möbler och andra hinder avlägsnas framför elcentralen och även i övrigt på den plats där solkraftverket och tillhörande produkter skall installeras. Kunden skall även tillse att det finns nödvändig strömförsörjning för exempelvis laddning av verktyg och maskiner samt att det finns en fri passage för installation som är minst 60 cm bred, även på vintern då därvid snöröjning kan erfordras.

9. Ändrings- och tilläggsarbeten

Priset som anges i avtalet bygger på de uppgifter om objektet som är angivna i avtalet. Av avtalet framgår vidare vilka installationsåtgärder som ingår i Suntex åtagande. Åtgärder som ej anges uttryckligen, ingår inte i Suntex åtagande. Om Suntex eller installatören bedömer att ytterligare åtgärder behövs för att genomföra installationen av solkraftverk, eller om installationen inte kan genomföras inom ramen för den installation som anges i offerten, informeras kunden om möjligt om detta och vid behov träffas en överenskommelse muntligen eller skriftligen om ändrings- och tilläggsarbete mellan kunden och Suntex, vid behov och även eventuellt genom installatören, i samband med installationen. Sådan överenskommelse utgör då ett tillägg till det befintliga avtalet mellan kunden och Suntex och merkostnader för arbete och installationsmaterial kan i sådant fall tillkomma. Utförs andra åtgärder än de som anges i avtalet, äger Suntex rätt att begära ersättning intill skälig nivå, även utan särskild beställning eller särskild överenskommelse annat än genom avtalet, om så tillåts enligt lag. Om förutsättningarna för att leverera produkter och/eller tjänster förändras, eller om det tillkommer arbete utöver det Suntex känt till vid avtalets ingång, faktureras även dessa enligt vid tiden gällande prislista för Suntex. Exempel på sådana förändrade förutsättningar kan vara eventuella skador på byggnaden, byggnads-/konstruktionsfel, fuktpåverkan/- eller skador, behov av extraisolering etc. Om asbest upptäcks i samband med installationsarbetet, ansvarar dock kunden ensam för de åtgärder som asbestarbetena kräver, såsom sanering, och medförande kostnader.

10. Avlämnande av installationen

Installationen är slutförd och avlämnad då solkraftverket av Suntex är färdigställt för anslutning till befintligt elnät. Kunden får inte, efter att Suntex installation skett, vidta några ingrepp eller andra åtgärder på solkraftverket, utan föregående skriftligt godkännande från Suntex. Detta förbud gäller dock inte inkoppling eller anslutning på befintligt elnät, såvitt sådan anslutning/inkoppling sker genom av kunden anlitad behörig fackman som bär ansvaret för anslutningen/inkopplingen. Det åligger kunden själv att på eget ansvar och bekostnad ombesörja eventuella återställande åtgärder och reparationer, till exempel målning, putsning eller tapetsering, och övrig återställning av mark, byggnad och annan anläggning, som kan bli nödvändig till följd av att Suntex vidtagit installation och de skäliga destruerande åtgärder som följt på denna. Suntex ansvarar följaktligen aldrig för återställande åtgärder, om inte så särskilt angivits i avtalet. Suntex skall dock alltid beakta kundens intresse av att destruerande åtgärder sker endast i skälig omfattning.

11. Reklamation och preskription

Reklamation av solkraftverk eller installation ska av kunden ske inom skälig tid men alltid senast inom två (2) månader efter det att kunden märkt eller borde ha märkt felet. Vid skador som uppkommit under transport till kunden måste dock dessa reklameras till anlitad transportör omedelbart eller senast inom den frist som transportören uppgivit till kunden vid avlämnande, för att Suntex skall kunna begära att transportören hanterar skadan. Om kunden inte fullgör detta åtagande, ansvarar Suntex inte för skador som uppkommit under transport, såvitt inte annat framgår av KKL. Kundens reklamationsrätt för solkraftverk löper maximalt tre år enligt vad som följer av KKL 4 kap. 14 §. Gällande reklamation och preskription för installation, se vidare KTL, 17 §. Om kunden reklamerar fel som Suntex inte har att ansvara för, är kunden skyldig att ersätta Suntex för de kostnader som reklamationen medför för Suntex, såsom felsöknings- och utredningskostnader, exempelvis innefattandes milersättning, restidsersättning och demonteringskostnader.

12. Kundens bruk av solkraftverket

Kunden får endast bruka solkraftsanläggning i enlighet med av tillverkare utställd anvisning samt enligt Suntex anvisningar. Kunden ansvarar själv för att ta del av erforderlig information och vissa skötselanvisningar återfinns härvid på Suntex hemsida suntex.nu. Kunden får inte vidta ingrepp eller andra förändringar på solkraftsanläggning och genomförd installation, eller genomföra omkoppling eller andra förändringar i anslutningar, som kan komma att påverka dess brukbarhet. Vidtas förändring, ingrepp eller omkoppling är kunden alltid ensamt ansvarig för eventuella fel eller skador orsakade av detta.

13. Pris och betalningsvillkor m.m.

Pris och betalningssätt avtalas i avtalet. Avtalat pris avser vid var tid gällande pris enligt prislista, om inte särskilt pris har avtalats mellan parterna på angivet sätt. Priser är angivna i SEK, inklusive moms, samt inkluderat avgifter, kostnader, skatter etc. Om viss prisuppgift saknas i avtalet, skall kunden ersätta Suntex med skäligt belopp. Om betalning erläggs mot faktura ska den betalas på sätt att fakturabeloppet finns tillgängligt på Suntex bankkonto senast inom tio (10) dagar från fakturadatum. Förfallodag för betalning anges på varje faktura. Betalning kan även erläggas genom finansiering via partner, om så särskilt angivits i avtalet. Vid val av finansiering via partner gäller dess villkor enligt separat avtal mellan kund och partner. Felaktigheter i faktura från Suntex bör reklameras senast på förfallodagen.

14. Försenad betalning

Om inte betalning erläggs i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). För betalningspåminnelse utgår särskild avgift enligt lagen om ersättning för inkassokostnader (1981:739). Om kunden är försenad med att betala för avtalsenlig faktura, får Suntex även häva avtalet om avtalsbrottet är väsentligt. Om Suntex har gått med på att ge extra tid för betalning, som inte är oskäligt kort, och kunden inte betalar inom den utsatta tiden, får Suntex också häva köpet utan annat skäl. Medan tilläggstiden löper får Suntex häva köpet endast om kunden meddelar att kunden inte kommer att betala inom denna tid. Hävs köpet ansvarar kunden för att returnera varorna till Suntex på kundens bekostnad samt därtill att ersätta Suntex till följd av hävningen.

15. Suntex rätt till skadestånd

Om Suntex häver köpet på grund av att kunden är försenad med betalningen, innan kunden har fått varorna i sin besittning eller om kunden återkallar beställningen på annat sätt än genom berättigad ångerrätt häver köpet utan rätt därtill; har Suntex rätt till ersättning för skada. Kunden ansvarar då för de särskilda kostnader som Suntex åsamkats på grund av kunden samt därtill för utebliven vinst.

16. Garanti

De eventuella garantier som tillverkare av solkraftverk och andra produkterna ger, framgår av separata garantibevis. Garantin är en eventuell förmån som tillverkare av solkraftverk utställer till kunden, som dock inte begränsar kundens rätt att åberopa konsumentskyddande lagstiftning, med hänvisning till Suntex ansvar för fel. Suntex ansvarar dock inte för den eventuellt förlängda garanti som tillverkaren kan utställa till kunden.

17. Ansvar vid fel och dröjsmål

Om Suntex orsakar fel eller dröjsmål för kunden kan kunden kräva rättelse, primärt i form av avhjälpande av felet på lämpligt sätt såsom utförande och fullgörelse av Suntex åtaganden inom skälig tid, åtgärdande av fel eller utbyte och omleverans av defekt vara. Kunden skall då även sända de defekta varorna till Suntex snarast efter det att reklamationen bekräftats av Suntex. Avseende Suntex ansvar för fel hänvisas kunden till KKL samt KTL. Suntex ansvarar dock inte för fel som kan hänföras till normalt slitage eller för fel som uppstått till följd av att olämpliga eller obehöriga ingrepp vidtagits. Konstateras fel ska kunden även vidta skäliga åtgärder för att begränsa Suntex kostnader, i annat fall själv bära kostnader som annars uppstår. Gällande kundens rätt att vid fel eller dröjsmål häva köpet, samt till eventuellt skadestånd, hänvisas till KKL samt KTL. Kunden äger dock inte rätt till annan ersättning än den som följer enligt applicerbar lagstiftning, med anledning av fel eller hävt köp. Om det föreligger dröjsmål med leverans eller installation från Suntex och detta inte beror på något förhållande hänförligt till kunden har kunden även alltid rätt att hålla inne betalning i förhållande till Suntex, som motsvarar det åtagande för Suntex som kvarstår att utföra. Kunden äger aldrig rätt att rikta andra krav mot Suntex än de som följer av avtalet eller applicerbar lagstiftning; vid fel eller dröjsmål från Suntex sida. Suntex har med kunden även särskilt avtalat om att kunden aldrig under några förhållande äger rätt att rikta anspråk mot Suntex för förlust i näringsverksamhet eller andra indirekta skador som kunden anser att Suntex orsakat kunden.

18. Äganderättsförbehåll och överlåtelseförbud

Äganderätten av solkraftverket övergår till kunden först efter att kunden helt betalat Suntex för såväl varor som installation. Vid utebliven betalning äger Suntex rätt att återta installerade eller ej installerade varor. Avtalet eller solkraftverket får vidare inte överlåtas av kunden, utan Suntex skriftliga medgivande.

19. Försäkring

Suntex och kunden ska ha erforderliga försäkringsskydd. För kunden innebär detta sedvanlig hemförsäkring med fullgott försäkringsskydd. För Suntex innebär detta sedvanlig företagsförsäkring med ansvar, produktskada, rättsskydd etc. och till anpassade nivåer för risk/kostnad.

20. Behandling av personuppgifter

Suntex integritetspolicy finns på adressen suntex.nu. Kunden är införstådd med och samtycker till att de personuppgifter som kunden lämnar till Suntex kommer att behandlas av Suntex i syfte att fullgöra sina åtaganden enligt beställning, för marknadsföring av Suntex och Suntex samarbetspartners varor och tjänster samt för statistiska ändamål. Kunden kan när som helst återkalla sådant samtycke. Kunden har också rätt att skriftligen motsätta sig direkt marknadsföring. Efter skriftlig begäran har kunden rätt att få besked om personuppgifter som rör kunden behandlats eller ej samt, om så är fallet, om vilka uppgifter som har behandlats, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålet med behandlingen och till vilka kategorier av mottagare som uppgifterna lämnats ut. Kunden har också rätt att begära att Suntex snarast korrigerar eller raderar felaktiga eller ofullständiga personuppgifter. En sådan begäran skickas skriftligen till Suntex kundtjänst. Utöver angiven rättelse och radering, har kunden rätt till begränsning, invändning och datorportabilitet av personuppgifter Suntex hämtar in, utöver angivet lämnande av, kundens personuppgifter som en nödvändig del av åtgärder inför och fullgörandet av avtalet ifråga. Suntex lagrar, utöver angiven behandling, av personuppgifter, såsom namn, personnummer, IP-adress, e-postadress, telefonnummer, bostadsadress etc. vid besök på hemsidan, registrering av en beställning och/eller köp av produkter eller tjänster, e-post, telefonkontakt, möte eller annan kontakt med Suntex inför och fullgörandet av avtalet ifråga. Suntex är personuppgiftsansvarig och tecknar personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga parter/bolag som Suntex delar personuppgifterna med.

21. Försäljning till kommersiell avtalspart

Om köpeavtalet om solkraftverk mellan säljaren/leverantören Suntex avser försäljning till kund som är en juridisk person skall köpet istället för enligt konsumentköplagen (2020:167) enligt punkten 2 ovan samt kundens köpeavtal; istället helt och fullt regleras enligt villkoren i köpeavtalet, varefter köplagen (1990:931) skall äga tillämplighet som utfyllande reglering samt i tillämpbara delar och såvitt avser leverans och installation av Solkraftverk från Suntex. Förekommer avvikelser från lagens reglering i köpeavtalet, skall dock köpeavtalet då alltid äga företräde vid tolkning och tillämpning. Vid behov av ytterligare vägledning samt reglering ska avslutningsvis ABM 07 – Allmänna bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet – äga tillämplighet som i sista hand mellan parterna utfyllande reglering.

22. Uppsägning och Force Majeure

Av Suntex angivna varor och priser har avgivits med reservation för eventuella leverans- och/eller lagerproblem samt därtill med reservation för slutförsäljning, prisförändring och felaktiga prisangivelser. Suntex äger rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om Suntex fullgörande väsentligen skulle försvåras eller omöjliggöras på grund av leverans-/eller lagerproblem, myndighetsbeslut, ändrad lagstiftning eller liknande. Detsamma gäller om kunden inte, trots påminnelse, medverkar till att Suntex kan fullgöra sina åtaganden. Part är även befriad från att uppfylla sina skyldigheter att ersätta skada eller fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet om skadan eller underlåtenheten har sin grund i omständighet utanför parts kontroll och om omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande av sådan förpliktelse. Detsamma gäller om underlåtenheten har sin grund i försenade leveranser från Suntex underleverantörer som orsakats av sådan omständighet. Som befriande omständighet kan bl.a. anses myndighets underlåtenhet eller åtgärd, lagstiftning eller annan författning, arbetskonflikt, blockad, terrorism, krig eller krigsliknande förhållande, omfattande driftstörningar, avbrott i transportväsendet, upplopp, brand, sabotage, extrema väderförhållanden, tjäle, blixtnedslag, översvämning, annan naturkatastrof eller olyckshändelse.

23. Av Suntex ändrade villkor

Suntex har rätt att med minst 30 dagars varsel ändra innehållet i dessa avtalsvillkor. Ändringar meddelas då skriftligen till kunden. Om kunden inte vill acceptera ändrade villkor, äger kunden rätt att skriftligen säga upp avtalet med Suntex till upphörande vid den tid då de nya villkoren träder i kraft och utan kostnad för kunden.

24. Kundens ångerrätt

Om kundens köp från Suntex skett på sätt som anges i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, appliceras denna lag på Suntex försäljning. Kunden har då rätt att reklamera köpet enligt nämnda lag, vilket sker skriftligen till Suntex via e-post på kundservice@suntex.nu. Beskedet skall ske skriftligen och ge ett entydigt besked om att kunden vill annullera avtalet. Standardformulär för utövande av ångerrätt finns att finna på Konsumentverkets hemsida (kon- sumentverket.se). Det skriftliga meddelandet skall överlämnas eller sändas till Suntex inom 14 dagar från den dag som anges i 2 kap. 12 § i ovan angiven lag (ångerfristen). Kunden kan dock avsäga sig ångerrätten för uppmätningstjänsten i köpeavtalet, varvid ångerrätten är undantaget i nu nämnt avseende. Om kunden utövar sin ångerrätt har kunden att ersätta Suntex för; förhöjda leveranskostnader på grund av kundens val av leveransmetod, anläggningens värdeminskning i den mån den beror på att kunden hanterat den i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion samt därtill en proportionell andel av det avtalade priset för eventuell installation som utförts innan kunden utövade ångerrätten. Om kunden utövar sin ångerrätt, betalar Suntex tillbaka det som kunden har rätt till, senast inom 14 dagar från den dag då Suntex tog emot kundens meddelande om att avtalet annullerats, under förutsättning att kunden då återsänt aktuella produkter eller visat att aktuella produkter återsänts. Kundens återsändande sker härvid på kundens egen bekostnad och om kunden utnyttjar sin ångerrätt bör kunden snarast kontakta Suntex för samråd kring hur produkterna ska returneras. Är produkter monterade ska kunden stå för kostnader för nedmontering av produkterna samt ansvarar för att nedmonteringen görs på rätt sätt, varvid nedmonteringen bör göras av auktoriserat behörigt företag. Suntex kan åta sig att utföra nedmonteringsarbete mot aktuell kostnad för det. För ytterligare information kring den lagstadgade ångerrätten, hänvisas kunden till ovan angiven lag samt Konsumentverkets hemsida.

25. Övriga avtalsbestämmelser m.m.

Avtalet är bindande för båda parter. Avtalet utgör parternas full-ständiga avtalsreglering av alla frågor som avtalet berör och indelningen av villkor i olika avsnitt och åsättandet av rubriker i avtalet skall inte påverka avtalets tolkning. Avtalet ersätter vidare samtliga såväl muntliga som skriftliga överenskommelser eller utfästelser mellan parterna, som föregått parternas avtal. Skulle någon bestämmelse i avtalet eller del därav befinnas ogiltig, skall detta inte innebära att avtalet i dess helhet är ogiltigt utan istället skall, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation enligt avtalet, skälig jämkning i avtalet ske. Om avtalet eller dessa allmänna villkor bifogats med e-post eller på annat sätt tillhandahållits kunden, men därvid inte undertecknats av kunden, måste kunden omedelbart efter mottagandet till Suntex skriftligen meddela att villkoren inte accepteras för att dessa inte skall komma att utgöra avtalsinnehåll. Ändringar av och tillägg till avtalet skall vara skriftligt avfattade och undertecknade eller på annat sätt skriftligen godkända av parterna för att äga giltighet. Detta skriftlighetskrav gäller dock med undantag för Suntex rätt till ersättning för ändrings- och tilläggsarbeten enligt avtalet. Reklamationer, aviseringar eller meddelanden under detta avtal, skall alltid ske skriftligen från kunden till Suntex för att tillerkännas rättslig verkan.

26. Kundcenter

Suntex kundcenter nås på e-post på kundservice@suntex.nu

27. Tvister

Tvist avseende giltighet, tolkning eller tillämpning av avtalet och dessa allmänna villkor ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om sådana förhandlingar inte leder till att tvisten avgörs kan tvisten på kundens begäran prövas av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas. Tvisten kan även prövas av allmän domstol. För kunden kan även finnas möjlighet att få rådgivning av kommunens konsumentvägledare.